Wybierz swój język

FAW

Badania naukowe

Badania i technologie służące kształtowaniu specjalności naukowej Lotniczej Akademii Wojskowej w głównej mierze skupiają się wokół tematyki lotniczej.

W ramach dyscypliny „nauki o bezpieczeństwie”, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze:

 • obronności państwa, w tym zagrożenia bezpieczeństwa państwa, systemu obronnego państwa, zarządzania zasobami obronnymi, bezpieczeństwa powietrznego, systemu obrony powietrznej oraz militaryzacji kosmosu;
 • bezpieczeństwa lotnictwa, w tym zagrożenia bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, zarządzania ruchem lotniczym, ochrony lotnictwa, ratownictwa lotniczego oraz zarządzania kryzysowego w organizacjach lotniczych;
 • czynnika ludzkiego w lotnictwie, w tym psychologii lotniczej, zarządzania zasobami załogi i organizacji lotniczej, kompetencji personelu latającego i zabezpieczającego loty, dydaktyki oraz metodyki kształcenia i szkolenia kadr lotniczych w SZ RP, psychofizycznych kryteriów doboru oraz selekcji kandydatów na stanowiska pracy w wojskowej organizacji lotniczej, a także przetrwania personelu lotniczego;
 • społecznych aspektów bezpieczeństwa narodowego, w tym socjologicznych, ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych aspektów bezpieczeństwa narodowego, administracji w systemie bezpieczeństwa narodowego, doskonalenia systemu bezpieczeństwa narodowego o elementy miękkie oraz prawa konfliktów zbrojnych.

W ramach dyscypliny „inżynieria mechaniczna”, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze:

 • materiałów lotniczych, w tym technologii kompozytowych i połączeń adhezyjnych, w szczególności badań właściwości wytrzymałościowych, oceny niezawodności, wytwarzania materiałów kompozytowych, modyfikacji właściwości mechanicznych, ablacyjnych, termofizycznych i elektrycznych, określania odporności na obciążenia mechaniczne dynamiczne (zmęczeniowe i udarowe) oraz statyczne, cieplne i środowiskowe, a także badań właściwości tribologicznych;
 • aerodynamiki i mechaniki lotu, w tym aerodynamiki statków powietrznych i powierzchni oblodzonych, balistyki zewnętrznej, mechaniki lotu samolotów i śmigłowców, modelowania stochastycznego pól wiatru, dynamiki odwrotnej, sterowania obiektów latających, badań symulacyjnych dynamiki lotu samolotów, śmigłowców, bomb, rakiet, wielowirnikowców, spadochronów i paralotni;
 • niezawodności i eksploatacji konstrukcji i silników lotniczych oraz innych obiektów związanych z lotnictwem, w tym modelowania i oceny możliwości zastosowania nieadaptacyjnych oraz adaptacyjnych, rozmytych systemów eksperckich w lotniczych systemach pokładowych, analizy niezawodności i trwałości struktur lotniczych, problematyki szacowania ryzyka;
 • projektowania konstrukcji lotniczych, w tym bezzałogowych statków powietrznych; tworzenia dokumentacji technicznej, dokonywania analiz kontaktów i działania mechanizmów pod obciążeniem statycznym, dynamicznym i zmęczeniowym, analiz testów upadku, optymalizacji kształtu, wymiany ciepła oraz przepływów cieczy i gazów;
 • skanowania przestrzennego i prototypowania przestrzennego z użyciem materiałów polimerowych i metalicznych;
 • problemów awioniki i sterowania, w tym analizy trwałościowej wyposażenia pokładowego i radioelektronicznego eksploatowanego na cywilnych i wojskowych statkach powietrznych, treningu pełnej kontroli funkcjonowania urządzeń, sprawdzania podstawowych parametrów technicznych;
 • uzbrojenia lotniczego i przeciwlotniczego, w tym budowy i działania broni strzeleckiej, niekierowanych pocisków rakietowych zapalników i urządzeń odpalających (wyrzutni), analizowania stanu technicznego elementów broni i amunicji strzeleckiej oraz środków bojowych bliskiego zasięgu, badania przechwytywania i śledzenia przez głowice termolokacyjne pocisków rakietowych.

W ramach dyscypliny „inżynieria lądowa, geodezja i transport”, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze:

 • zastosowania systemów wspomagania SBAS w nawigacji, w tym implementacji i zastosowania korekt różnicowych EGNOS do poprawy osiągów pozycjonowania GPS w czasie rzeczywistym i trybie post-processingu; określenia dokładności, ciągłości, wiarygodności i dostępności rozwiązania EGNOS w lotnictwie;
 • techniki radarowej w nawigacji lotniczej, w tym określenia wpływu atmosfery (jonosfery i troposfery) na wyznaczenie pozycji statku powietrznego; badania precyzji i dokładności wyznaczenia współrzędnych statku;
 • techniki satelitarnej GNSS w technologii BSP, w tym określania podstawowych parametrów nawigacyjnych Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP); stosowania metod predykcji pozycji i orientacji BSP, algorytmów wyznaczenia współrzędnych i prędkości lotu oraz kątów obrotu HPR (Heading, Pitch, Roll);
 • meteorologii GNSS. Meteorologii lotniczej w nawigacji lotniczej, w tym implementacja techniki satelitarnej GNSS oraz pozostałych sensorów do określenia podstawowych parametrów meteorologicznych i troposferycznych;
 • zaawansowanych metod pozycjonowania satelitarnego GNSS w nawigacji lotniczej, w tym metody kodowej SPP, techniki pomiarowej PPP, metody różnicowej kodowej BSSD, kombinacji liniowej IF, metody pozycjonowania SBAS/EGNOS, metody różnicowej kodowj DGNSS oraz techniki różnicowej RTK-OTF.

W ramach pozostałych dyscyplin, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze:

 • technologii kwantowych w mikroelektronice: budowania mikroskopijnych układów elektronicznych do zastosowań w przemyśle lotniczym oraz kosmicznym;
 • analizy promieniowania kosmicznego: badania pogody kosmicznej w bliskiej i dalekiej przestrzeni kosmicznej, mającej wpływ na warunki panujące w biosferze Ziemi, bezpieczeństwa załóg statków powietrznych, sond kosmicznych, infrastruktury energetycznej, łączności w aspekcie wpływu pogody kosmicznej;
 • mechaniki płynów, w tym turbulencji płynów i interakcji przepływu z opływanym ciałem, w szczególności obiektem lotniczym, w różnych sytuacjach fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem badań warstwy przyściennej;
 • historii lotnictwa, a także historii uzbrojenia lotniczego, kryptologii i cyberobrony;
 • medycyny i psychologii lotniczej.

 

Badania i technologie służące kształtowaniu specjalności naukowej Akademii Marynarki Wojennej w głównej mierze skupiają się wokół tematyki morskiej:

W ramach dyscypliny „nauki o bezpieczeństwie”, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze:

 • wykorzystania nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem systemów autonomicznych, w działaniach współczesnych sił morskich;
 • tendencji i kierunków rozwoju oraz wykorzystania sił morskich w odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia wynikające z niezwykle dynamicznie zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa;
 • wpływu nowoczesnych technologii na rozwój teorii i praktyki przygotowania oraz prowadzenia współczesnych działań sił morskich;
 • bezpieczeństwa dostaw surowców o znaczeniu strategicznym realizowanych drogą morską;
 • wzrostu znaczenia polskich obszarów morskich dla bezpieczeństwa państwa (aspekt energetyczny - rozwój morskich farm wiatrowych) i znaczenia sił morskich w zapewnieniu pożądanego poziomu bezpieczeństwa morskiego państwa;
 • funkcjonowania i rozwoju Systemu Wykorzystania Doświadczeń (Lessons Learned);
 • logistyki sił morskich w tym, wojskowe systemy logistyczne, logistyka marynarki wojennej, system bazowania sił morskich, logistyka sił wielonarodowych, strategiczny transport morski, zabezpieczenie logistyczne okrętu;
 • wzajemności usług logistycznych pomiędzy sferą militarną i cywilną, w tym zakres, możliwości, ograniczenia techniczne i prawne, współpraca cywilno-wojskowa i wsparcie państwa gospodarza w logistyce morskiej;
 • transportu morskiego, spedycji międzynarodowej i usług morskich, w tym morskie środki transportowe, transport multimodalny i intermodalny, obroty portowo-towarowe, integracja gałęzi transportu, logistyka transportu, spedycja w transporcie morskim, budowa i eksploatacja jednostki pływającej, efektywność transportu morskiego, strategie marketingowe w transporcie morskim;
 • infrastruktury w gospodarce i logistyce morskiej, w tym rozwój portów morskich, infrastruktura portowa, centra logistyczne i dystrybucyjne, autostrady morskie i transeuropejskie korytarze transportowe, infrastruktura dostępu do portu, usługi portowe, stocznie i budownictwo okrętowe, systemy informatyczne w logistyce;
 • systemów logistycznych, w tym modelowanie systemów logistycznych, projektowanie łańcuchów dostaw, zarządzanie łańcuchami dostaw, wpływ systemów logistycznych na efektywność transportu morskiego, zrównoważony rozwój systemów logistycznych, efektywność systemów logistycznych, ekonomiczne aspekty systemów logistycznych;
 • bezpieczeństwa transportu, w tym bezpieczeństwo transportu jako problem polityczny, społeczno-gospodarczy i naukowo-badawczy, procedury bezpieczeństwa, technika, wyzwania, szanse, zagrożenia;
 • transportu ładunków niebezpiecznych, w tym regulacje prawne, logistyczne aspekty przewozu materiałów niebezpiecznych, obowiązki osób funkcyjnych, bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • bezpieczeństwa systemów informacyjnych, w tym rodzaje zagrożeń i ataków w sieci, bezpieczeństwo sieci i komunikacji oraz urządzeń mobilnych, bezpieczeństwo fizyczne i osobowe;
 • analizy i informatyki śledczej, w tym poszukiwania, gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego oraz działań prewencyjnych;
 • organizacji ochrony i zarządzania informacją szczególnie wrażliwą dla systemu bezpieczeństwa państwa w tym, audytowanie, ocena ryzyka i prognozowanie systemów informacyjnych;
 • organizacji polityki bezpieczeństwa informacyjnego, w tym zarządzanie ryzykiem, podatnościami, ciągłością działania i zgodnością;
 • wykorzystania metod odzyskiwania danych telemetrycznych z dronów, w tym rozszyfrowywanie, rozkodowywanie, parsowanie, analiza logów i metadanych oraz analiza danych obrazowych.

W ramach dyscypliny „inżynieria mechaniczna”, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze: 

 • badania materiałów konstrukcyjnych, w szczególności okrętowych i przemysłowych, przeznaczonych na konstrukcje morskie w zakresie statycznym, dynamicznym, zmęczeniowym w tym badania środowiskowe materiałów (starzenie i badania klimatyczne), odporności korozyjnej, erozji kawitacyjnej, w zakresie ujemnych i dodatnich temperatur;
 • badania odporności udarowej konstrukcji, badania poligonowe odporności materiałów, obiektów i pancerzy na ostrzał, oddziaływanie odłamków, testy udarowe urządzeń, symulacje numeryczne MES powyższych procesów szybkozmiennych oraz ich rejestracja;
 • projektowanie i analiza wytrzymałościowa konstrukcji morskich, elementów maszyn, systemów, z wykorzystaniem programów CAD i CAE w zakresie obciążeń statycznych, dynamicznych, udarowych (wybuch, wybuch podwodny, zderzenie, badania przestrzeliwania pancerzy), opracowanie dokumentacji technicznej z wykorzystaniem skanowania przestrzennego i prototypowanie przestrzenne z użyciem materiałów polimerowych;
 • diagnostyka i pomiary kadłubów, urządzeń okrętowych, urządzeń i obiektów przemysłowych w zakresie dalszej eksploatacji, nadzorowanie i monitorowanie konstrukcji (pomiar odkształceń);
 • badania diagnostyczne okrętowych tłokowych silników spalinowych wyposażonych w zawory indykatorowe bazujące na pomiarach ciśnienia indykowanego. Nowatorskie w tej metodzie jest wykorzystanie autorskiego indykatora elektronicznego opracowanego w AMW. Pozwala on na synchronizację mierzonego ciśnienia indykowanego z cyklem pracy silnika za pomocą sygnału drganiowego mierzonego w płaszczyźnie pracy wtryskiwacza;
 • badania emisji związków szkodliwych w spalinach silników okrętowych;
 • oceny stanu technicznego okrętowych tłokowych silników spalinowych o małej podatności diagnostycznej (nie wyposażonych w zawory indykatorowe) z wykorzystaniem sygnału ciśnienia w kanale wylotowym;
 • oceny stanu technicznego okrętowego tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym na podstawie pomiarów ciśnienia indykowanego silnika w czasie pracy na biegu luzem (bez obciążenia momentem obrotowym)
 • oceny stanu technicznego układu zasilania paliwem okrętowego tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym na podstawie pomiarów drgań skrętnych wału korbowego;
 • oceny stanu technicznego turbinowych silników spalinowych na podstawie pomiaru parametrów elektrycznych zasilania ich rozrusznika;
 • IPMS (Zintegrowany System Zarządzania Platformą) nowoczesne odwzorowanie pracy rzeczywistego systemu okrętowego;
 • systemów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych z wykorzystaniem platform Compact DAQ, Compact RIO, myRIO, myDAQ, systemu czasu rzeczywistego oraz programowalnych układów logicznych (FPGA).

W ramach dyscypliny „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze metod analizy, modelowania oraz projektowania systemów sterowania oraz automatyki okrętowej z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej i systemów informatycznych, systemów wizyjnych, metod sztucznej inteligencji, metod optymalizacji oraz zaawansowanych metod sterowania dotyczących:

 • biomimetycznych pojazdów podwodnych, ławic biomimetycznych pojazdów podwodnych do rozpoznania podwodnego;
 • automatyzacji systemów okrętowych i bezzałogowych obiektów pływających;
 • widzenia komputerowego z uwzględnieniem systemów wizyjnych, termowizyjnych i multispektralnych;
 • identyfikacji i modelowania wielowymiarowych systemów dynamicznych;
 • badań modelowych charakterystyk pędnika falowego;
 • autonomicznych pojazdów podwodnych z cichym napędem falowym dla rozpoznania podwodnego;
 • badań i symulacji skutków oddziaływania impulsów HPM.
 • systemów wspomagania decyzji i automatyzacji procesów;
 • systemów optymalizacji, sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia;
 • inżynierii oprogramowania;
 • zastosowania technologii blockchain;
 • przetwarzania sygnałów ze szczególnym uwzględnieniem obrazów, sygnałów radiowych i hydroakustycznych;
 • komunikacji podwodnej;
 • techniki podwodnej z symulatorem nurkowym pod nazwą Doświadczalny Głębokowodny Kompleks Nurkowy DGKN-120;
 • fizjopatologii nurkowania, w tym badania USG z wykorzystaniem skanera Dopplera, stacjonarne i przenośne stanowiska do badań wysiłkowych układu oddechowego i krążenia oraz testy tolerancji tlenowej.

W ramach dyscypliny „inżynieria lądowa, geodezja i transport”, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze: 

 • badania zdolności manewrowych okrętów wojennych oraz statków handlowych w różnych warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych;
 • badania aktywnych i pasywnych przetworników hydroakustycznych;
 • badania skuteczności odbiorczej i wyznaczania charakterystyk hydrofonów, w tym kontroli szumów generowanych przez pojazdy podwodne;
 • badania układów pasywnych anten hydroakustycznych i kontroli przetworników hydrodynamicznych, symulacje numeryczne zjawisk hydroakustycznych, obliczenie tłumienia i prędkości dźwięku w wodzie oraz badanie przetworników CTD pod kontem zmian zasolenia;
 • badania dna morskiego, w tym poszukiwanie obiektów podwodnych i  obiektów zagrzebanych, obrazowanie dna;
 • badania z zakresu bezpieczeństwa ruchu morskiego, w tym szeroko pojętych analiz nawigacyjnych, prowadzenia operacji ratowniczych, obsługi i wykorzystania radaru z funkcją ARPA oraz elektronicznej mapy nawigacyjnej – ECDIS;
 • badania rozchodzenia się sygnału radarowego w różnych warunkach propagacji oraz obróbka sygnału radarowego (BridgeMaster C, BridgeMaster E, VisionMaster FT, CRM-100M oraz MD3420) . Aktualny obszar zainteresowań koncentruje się nad prognozowaniem manewrów obiektów w oparciu o integrację uzyskanych danych radarowych oraz z systemu AIS w połączeniu z modelowaniem matematycznym z elementami statystyki;
 • prowadzenia hydrograficznych prac badawczych na akwenach morskich i zbiornikach śródlądowych związanych z hydroakustycznym obrazowaniem powierzchni dna, poszukiwania i detekcji obiektów podwodnych, modelowania powierzchni batymetrycznej dna morskiego;
 • militarnych systemów informacji przestrzennej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych typu dron  oraz pojazdu OceanAlpha USV SL20.

W ramach dyscypliny „pedagogika”, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze: 

 • badań naukowych dotyczących międzynarodowych systemów edukacyjnych;
 • badań naukowych w zakresie  poprawy zdolności do pokonywania trudności w sytuacjach stresowych, zwiększenia kontroli stanów emocjonalnych, zapewniającą skuteczne działanie w sytuacjach wymagających dużej odporności psychicznej;
 • kształtowania cech  przywódczych, wskazywania podwładnym celów, wzbudzania i podtrzymywania w nich motywacji do realizacji zadań, efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, diagnozowania procesów grupowych i zwiększania spoistości kierowanego zespołu;
 • badań i analiz społecznych związanych ze zmianami w funkcjonowaniu wojska, sposobami szkolenia zawodowych żołnierzy oraz wymogami im stawianymi, sytuacją socjalno-bytową żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin, dyscypliną wojskową, społecznymi problemami służb oraz służbą poza granicami kraju;
 • wykonywanie badań ilościowych CAWI, CAPI, CATI, Desk Research oraz jakościowych IDI, FGI, DIADY, badania etnograficzne, obserwacja, metoda tajemniczego klienta;
 • metodologii badań w zakresie nauk społecznych;
 • badań społeczeństwa obywatelskiego i edukacji obywatelskiej w warunkach wielokulturowości;
 • badań naukowych poświęconych stereotypom i uprzedzeniom;
 • badań naukowych w zakresie systemów wartości i etyki;
 • systemów kształcenia, wychowania i uczenia się, w warunkach globalizacji;
 • rozwoju osobowego i socjalizacji w warunkach edukacji formalnej, poza formalnej i nieformalnej oraz ich społecznych i ideologicznych kontekstów.
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Unknown
Unknown
Accept
Decline