Wybierz swój język

FAW

Badania naukowe

Badania i technologie służące kształtowaniu specjalności naukowej Lotniczej Akademii Wojskowej w głównej mierze skupiają się wokół tematyki lotniczej.

W ramach dyscypliny „nauki o bezpieczeństwie”, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze:

 • obronności państwa, w tym zagrożenia bezpieczeństwa państwa, systemu obronnego państwa, zarządzania zasobami obronnymi, bezpieczeństwa powietrznego, systemu obrony powietrznej oraz militaryzacji kosmosu;
 • bezpieczeństwa lotnictwa, w tym zagrożenia bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, zarządzania ruchem lotniczym, ochrony lotnictwa, ratownictwa lotniczego oraz zarządzania kryzysowego w organizacjach lotniczych;
 • czynnika ludzkiego w lotnictwie, w tym psychologii lotniczej, zarządzania zasobami załogi i organizacji lotniczej, kompetencji personelu latającego i zabezpieczającego loty, dydaktyki oraz metodyki kształcenia i szkolenia kadr lotniczych w SZ RP, psychofizycznych kryteriów doboru oraz selekcji kandydatów na stanowiska pracy w wojskowej organizacji lotniczej, a także przetrwania personelu lotniczego;
 • społecznych aspektów bezpieczeństwa narodowego, w tym socjologicznych, ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych aspektów bezpieczeństwa narodowego, administracji w systemie bezpieczeństwa narodowego, doskonalenia systemu bezpieczeństwa narodowego o elementy miękkie oraz prawa konfliktów zbrojnych.

W ramach dyscypliny „inżynieria mechaniczna”, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze:

 • materiałów lotniczych, w tym technologii kompozytowych i połączeń adhezyjnych, w szczególności badań właściwości wytrzymałościowych, oceny niezawodności, wytwarzania materiałów kompozytowych, modyfikacji właściwości mechanicznych, ablacyjnych, termofizycznych i elektrycznych, określania odporności na obciążenia mechaniczne dynamiczne (zmęczeniowe i udarowe) oraz statyczne, cieplne i środowiskowe, a także badań właściwości tribologicznych;
 • aerodynamiki i mechaniki lotu, w tym aerodynamiki statków powietrznych i powierzchni oblodzonych, balistyki zewnętrznej, mechaniki lotu samolotów i śmigłowców, modelowania stochastycznego pól wiatru, dynamiki odwrotnej, sterowania obiektów latających, badań symulacyjnych dynamiki lotu samolotów, śmigłowców, bomb, rakiet, wielowirnikowców, spadochronów i paralotni;
 • niezawodności i eksploatacji konstrukcji i silników lotniczych oraz innych obiektów związanych z lotnictwem, w tym modelowania i oceny możliwości zastosowania nieadaptacyjnych oraz adaptacyjnych, rozmytych systemów eksperckich w lotniczych systemach pokładowych, analizy niezawodności i trwałości struktur lotniczych, problematyki szacowania ryzyka;
 • projektowania konstrukcji lotniczych, w tym bezzałogowych statków powietrznych; tworzenia dokumentacji technicznej, dokonywania analiz kontaktów i działania mechanizmów pod obciążeniem statycznym, dynamicznym i zmęczeniowym, analiz testów upadku, optymalizacji kształtu, wymiany ciepła oraz przepływów cieczy i gazów;
 • skanowania przestrzennego i prototypowania przestrzennego z użyciem materiałów polimerowych i metalicznych;
 • problemów awioniki i sterowania, w tym analizy trwałościowej wyposażenia pokładowego i radioelektronicznego eksploatowanego na cywilnych i wojskowych statkach powietrznych, treningu pełnej kontroli funkcjonowania urządzeń, sprawdzania podstawowych parametrów technicznych;
 • uzbrojenia lotniczego i przeciwlotniczego, w tym budowy i działania broni strzeleckiej, niekierowanych pocisków rakietowych zapalników i urządzeń odpalających (wyrzutni), analizowania stanu technicznego elementów broni i amunicji strzeleckiej oraz środków bojowych bliskiego zasięgu, badania przechwytywania i śledzenia przez głowice termolokacyjne pocisków rakietowych.

W ramach dyscypliny „inżynieria lądowa, geodezja i transport”, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze:

 • zastosowania systemów wspomagania SBAS w nawigacji, w tym implementacji i zastosowania korekt różnicowych EGNOS do poprawy osiągów pozycjonowania GPS w czasie rzeczywistym i trybie post-processingu; określenia dokładności, ciągłości, wiarygodności i dostępności rozwiązania EGNOS w lotnictwie;
 • techniki radarowej w nawigacji lotniczej, w tym określenia wpływu atmosfery (jonosfery i troposfery) na wyznaczenie pozycji statku powietrznego; badania precyzji i dokładności wyznaczenia współrzędnych statku;
 • techniki satelitarnej GNSS w technologii BSP, w tym określania podstawowych parametrów nawigacyjnych Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP); stosowania metod predykcji pozycji i orientacji BSP, algorytmów wyznaczenia współrzędnych i prędkości lotu oraz kątów obrotu HPR (Heading, Pitch, Roll);
 • meteorologii GNSS. Meteorologii lotniczej w nawigacji lotniczej, w tym implementacja techniki satelitarnej GNSS oraz pozostałych sensorów do określenia podstawowych parametrów meteorologicznych i troposferycznych;
 • zaawansowanych metod pozycjonowania satelitarnego GNSS w nawigacji lotniczej, w tym metody kodowej SPP, techniki pomiarowej PPP, metody różnicowej kodowej BSSD, kombinacji liniowej IF, metody pozycjonowania SBAS/EGNOS, metody różnicowej kodowj DGNSS oraz techniki różnicowej RTK-OTF.

W ramach pozostałych dyscyplin, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze:

 • technologii kwantowych w mikroelektronice: budowania mikroskopijnych układów elektronicznych do zastosowań w przemyśle lotniczym oraz kosmicznym;
 • analizy promieniowania kosmicznego: badania pogody kosmicznej w bliskiej i dalekiej przestrzeni kosmicznej, mającej wpływ na warunki panujące w biosferze Ziemi, bezpieczeństwa załóg statków powietrznych, sond kosmicznych, infrastruktury energetycznej, łączności w aspekcie wpływu pogody kosmicznej;
 • mechaniki płynów, w tym turbulencji płynów i interakcji przepływu z opływanym ciałem, w szczególności obiektem lotniczym, w różnych sytuacjach fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem badań warstwy przyściennej;
 • historii lotnictwa, a także historii uzbrojenia lotniczego, kryptologii i cyberobrony;
 • medycyny i psychologii lotniczej.

 

Badania i technologie służące kształtowaniu specjalności naukowej Akademii Marynarki Wojennej w głównej mierze skupiają się wokół tematyki morskiej:

W ramach dyscypliny „nauki o bezpieczeństwie”, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze:

 • wykorzystania nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem systemów autonomicznych, w działaniach współczesnych sił morskich;
 • tendencji i kierunków rozwoju oraz wykorzystania sił morskich w odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia wynikające z niezwykle dynamicznie zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa;
 • wpływu nowoczesnych technologii na rozwój teorii i praktyki przygotowania oraz prowadzenia współczesnych działań sił morskich;
 • bezpieczeństwa dostaw surowców o znaczeniu strategicznym realizowanych drogą morską;
 • wzrostu znaczenia polskich obszarów morskich dla bezpieczeństwa państwa (aspekt energetyczny - rozwój morskich farm wiatrowych) i znaczenia sił morskich w zapewnieniu pożądanego poziomu bezpieczeństwa morskiego państwa;
 • funkcjonowania i rozwoju Systemu Wykorzystania Doświadczeń (Lessons Learned);
 • logistyki sił morskich w tym, wojskowe systemy logistyczne, logistyka marynarki wojennej, system bazowania sił morskich, logistyka sił wielonarodowych, strategiczny transport morski, zabezpieczenie logistyczne okrętu;
 • wzajemności usług logistycznych pomiędzy sferą militarną i cywilną, w tym zakres, możliwości, ograniczenia techniczne i prawne, współpraca cywilno-wojskowa i wsparcie państwa gospodarza w logistyce morskiej;
 • transportu morskiego, spedycji międzynarodowej i usług morskich, w tym morskie środki transportowe, transport multimodalny i intermodalny, obroty portowo-towarowe, integracja gałęzi transportu, logistyka transportu, spedycja w transporcie morskim, budowa i eksploatacja jednostki pływającej, efektywność transportu morskiego, strategie marketingowe w transporcie morskim;
 • infrastruktury w gospodarce i logistyce morskiej, w tym rozwój portów morskich, infrastruktura portowa, centra logistyczne i dystrybucyjne, autostrady morskie i transeuropejskie korytarze transportowe, infrastruktura dostępu do portu, usługi portowe, stocznie i budownictwo okrętowe, systemy informatyczne w logistyce;
 • systemów logistycznych, w tym modelowanie systemów logistycznych, projektowanie łańcuchów dostaw, zarządzanie łańcuchami dostaw, wpływ systemów logistycznych na efektywność transportu morskiego, zrównoważony rozwój systemów logistycznych, efektywność systemów logistycznych, ekonomiczne aspekty systemów logistycznych;
 • bezpieczeństwa transportu, w tym bezpieczeństwo transportu jako problem polityczny, społeczno-gospodarczy i naukowo-badawczy, procedury bezpieczeństwa, technika, wyzwania, szanse, zagrożenia;
 • transportu ładunków niebezpiecznych, w tym regulacje prawne, logistyczne aspekty przewozu materiałów niebezpiecznych, obowiązki osób funkcyjnych, bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • bezpieczeństwa systemów informacyjnych, w tym rodzaje zagrożeń i ataków w sieci, bezpieczeństwo sieci i komunikacji oraz urządzeń mobilnych, bezpieczeństwo fizyczne i osobowe;
 • analizy i informatyki śledczej, w tym poszukiwania, gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego oraz działań prewencyjnych;
 • organizacji ochrony i zarządzania informacją szczególnie wrażliwą dla systemu bezpieczeństwa państwa w tym, audytowanie, ocena ryzyka i prognozowanie systemów informacyjnych;
 • organizacji polityki bezpieczeństwa informacyjnego, w tym zarządzanie ryzykiem, podatnościami, ciągłością działania i zgodnością;
 • wykorzystania metod odzyskiwania danych telemetrycznych z dronów, w tym rozszyfrowywanie, rozkodowywanie, parsowanie, analiza logów i metadanych oraz analiza danych obrazowych.

W ramach dyscypliny „inżynieria mechaniczna”, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze: 

 • badania materiałów konstrukcyjnych, w szczególności okrętowych i przemysłowych, przeznaczonych na konstrukcje morskie w zakresie statycznym, dynamicznym, zmęczeniowym w tym badania środowiskowe materiałów (starzenie i badania klimatyczne), odporności korozyjnej, erozji kawitacyjnej, w zakresie ujemnych i dodatnich temperatur;
 • badania odporności udarowej konstrukcji, badania poligonowe odporności materiałów, obiektów i pancerzy na ostrzał, oddziaływanie odłamków, testy udarowe urządzeń, symulacje numeryczne MES powyższych procesów szybkozmiennych oraz ich rejestracja;
 • projektowanie i analiza wytrzymałościowa konstrukcji morskich, elementów maszyn, systemów, z wykorzystaniem programów CAD i CAE w zakresie obciążeń statycznych, dynamicznych, udarowych (wybuch, wybuch podwodny, zderzenie, badania przestrzeliwania pancerzy), opracowanie dokumentacji technicznej z wykorzystaniem skanowania przestrzennego i prototypowanie przestrzenne z użyciem materiałów polimerowych;
 • diagnostyka i pomiary kadłubów, urządzeń okrętowych, urządzeń i obiektów przemysłowych w zakresie dalszej eksploatacji, nadzorowanie i monitorowanie konstrukcji (pomiar odkształceń);
 • badania diagnostyczne okrętowych tłokowych silników spalinowych wyposażonych w zawory indykatorowe bazujące na pomiarach ciśnienia indykowanego. Nowatorskie w tej metodzie jest wykorzystanie autorskiego indykatora elektronicznego opracowanego w AMW. Pozwala on na synchronizację mierzonego ciśnienia indykowanego z cyklem pracy silnika za pomocą sygnału drganiowego mierzonego w płaszczyźnie pracy wtryskiwacza;
 • badania emisji związków szkodliwych w spalinach silników okrętowych;
 • oceny stanu technicznego okrętowych tłokowych silników spalinowych o małej podatności diagnostycznej (nie wyposażonych w zawory indykatorowe) z wykorzystaniem sygnału ciśnienia w kanale wylotowym;
 • oceny stanu technicznego okrętowego tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym na podstawie pomiarów ciśnienia indykowanego silnika w czasie pracy na biegu luzem (bez obciążenia momentem obrotowym)
 • oceny stanu technicznego układu zasilania paliwem okrętowego tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym na podstawie pomiarów drgań skrętnych wału korbowego;
 • oceny stanu technicznego turbinowych silników spalinowych na podstawie pomiaru parametrów elektrycznych zasilania ich rozrusznika;
 • IPMS (Zintegrowany System Zarządzania Platformą) nowoczesne odwzorowanie pracy rzeczywistego systemu okrętowego;
 • systemów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych z wykorzystaniem platform Compact DAQ, Compact RIO, myRIO, myDAQ, systemu czasu rzeczywistego oraz programowalnych układów logicznych (FPGA).

W ramach dyscypliny „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze metod analizy, modelowania oraz projektowania systemów sterowania oraz automatyki okrętowej z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej i systemów informatycznych, systemów wizyjnych, metod sztucznej inteligencji, metod optymalizacji oraz zaawansowanych metod sterowania dotyczących:

 • biomimetycznych pojazdów podwodnych, ławic biomimetycznych pojazdów podwodnych do rozpoznania podwodnego;
 • automatyzacji systemów okrętowych i bezzałogowych obiektów pływających;
 • widzenia komputerowego z uwzględnieniem systemów wizyjnych, termowizyjnych i multispektralnych;
 • identyfikacji i modelowania wielowymiarowych systemów dynamicznych;
 • badań modelowych charakterystyk pędnika falowego;
 • autonomicznych pojazdów podwodnych z cichym napędem falowym dla rozpoznania podwodnego;
 • badań i symulacji skutków oddziaływania impulsów HPM.
 • systemów wspomagania decyzji i automatyzacji procesów;
 • systemów optymalizacji, sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia;
 • inżynierii oprogramowania;
 • zastosowania technologii blockchain;
 • przetwarzania sygnałów ze szczególnym uwzględnieniem obrazów, sygnałów radiowych i hydroakustycznych;
 • komunikacji podwodnej;
 • techniki podwodnej z symulatorem nurkowym pod nazwą Doświadczalny Głębokowodny Kompleks Nurkowy DGKN-120;
 • fizjopatologii nurkowania, w tym badania USG z wykorzystaniem skanera Dopplera, stacjonarne i przenośne stanowiska do badań wysiłkowych układu oddechowego i krążenia oraz testy tolerancji tlenowej.

W ramach dyscypliny „inżynieria lądowa, geodezja i transport”, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze: 

 • badania zdolności manewrowych okrętów wojennych oraz statków handlowych w różnych warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych;
 • badania aktywnych i pasywnych przetworników hydroakustycznych;
 • badania skuteczności odbiorczej i wyznaczania charakterystyk hydrofonów, w tym kontroli szumów generowanych przez pojazdy podwodne;
 • badania układów pasywnych anten hydroakustycznych i kontroli przetworników hydrodynamicznych, symulacje numeryczne zjawisk hydroakustycznych, obliczenie tłumienia i prędkości dźwięku w wodzie oraz badanie przetworników CTD pod kontem zmian zasolenia;
 • badania dna morskiego, w tym poszukiwanie obiektów podwodnych i  obiektów zagrzebanych, obrazowanie dna;
 • badania z zakresu bezpieczeństwa ruchu morskiego, w tym szeroko pojętych analiz nawigacyjnych, prowadzenia operacji ratowniczych, obsługi i wykorzystania radaru z funkcją ARPA oraz elektronicznej mapy nawigacyjnej – ECDIS;
 • badania rozchodzenia się sygnału radarowego w różnych warunkach propagacji oraz obróbka sygnału radarowego (BridgeMaster C, BridgeMaster E, VisionMaster FT, CRM-100M oraz MD3420) . Aktualny obszar zainteresowań koncentruje się nad prognozowaniem manewrów obiektów w oparciu o integrację uzyskanych danych radarowych oraz z systemu AIS w połączeniu z modelowaniem matematycznym z elementami statystyki;
 • prowadzenia hydrograficznych prac badawczych na akwenach morskich i zbiornikach śródlądowych związanych z hydroakustycznym obrazowaniem powierzchni dna, poszukiwania i detekcji obiektów podwodnych, modelowania powierzchni batymetrycznej dna morskiego;
 • militarnych systemów informacji przestrzennej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych typu dron  oraz pojazdu OceanAlpha USV SL20.

W ramach dyscypliny „pedagogika”, priorytetowe badania oraz technologie realizowane są w obszarze: 

 • badań naukowych dotyczących międzynarodowych systemów edukacyjnych;
 • badań naukowych w zakresie  poprawy zdolności do pokonywania trudności w sytuacjach stresowych, zwiększenia kontroli stanów emocjonalnych, zapewniającą skuteczne działanie w sytuacjach wymagających dużej odporności psychicznej;
 • kształtowania cech  przywódczych, wskazywania podwładnym celów, wzbudzania i podtrzymywania w nich motywacji do realizacji zadań, efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, diagnozowania procesów grupowych i zwiększania spoistości kierowanego zespołu;
 • badań i analiz społecznych związanych ze zmianami w funkcjonowaniu wojska, sposobami szkolenia zawodowych żołnierzy oraz wymogami im stawianymi, sytuacją socjalno-bytową żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin, dyscypliną wojskową, społecznymi problemami służb oraz służbą poza granicami kraju;
 • wykonywanie badań ilościowych CAWI, CAPI, CATI, Desk Research oraz jakościowych IDI, FGI, DIADY, badania etnograficzne, obserwacja, metoda tajemniczego klienta;
 • metodologii badań w zakresie nauk społecznych;
 • badań społeczeństwa obywatelskiego i edukacji obywatelskiej w warunkach wielokulturowości;
 • badań naukowych poświęconych stereotypom i uprzedzeniom;
 • badań naukowych w zakresie systemów wartości i etyki;
 • systemów kształcenia, wychowania i uczenia się, w warunkach globalizacji;
 • rozwoju osobowego i socjalizacji w warunkach edukacji formalnej, poza formalnej i nieformalnej oraz ich społecznych i ideologicznych kontekstów.