Wybierz swój język

FAW

Nowości pokładowe

FEDERACJA AKADEMII WOJSKOWYCH

ogłasza konkurs na stanowisko

Główny Księgowy

Wymiar czasu pracy: ½ wymiaru (20 godzin tygodniowo).

Główne obowiązki:

 1. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową federacji w tym szczególności:
  1) zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów,
  2) pokrywanie kosztów i wydatków z właściwych źródeł finansowania.
 1. Prowadzenie rachunkowości Federacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  w tym: 
  1) organizowanie i doskonalenie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów oraz nadzór nad ich archiwizowaniem,
  2) organizowanie, doskonalenie, prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości i rozliczeń finansowych
 1. Dokonywanie w ramach kontroli gospodarczej czynności związanych ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej, w tym:
  1) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonującej w zakresie powierzonych zadań,
  2) następnej kontroli operacji gospodarczych Federacji stanowiący przedmiot księgowań.
 1. Nadzorowanie pracy podległych pracowników, ich instruowanie i szkolenie.
 2. Opracowanie projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych, analiza jego realizacji oraz wnioskowanie o dokonanie korekt w planie.
 3. Bieżąca kontrola realizacji planu rzeczowo – finansowego oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych.
 4. Ustalanie zasad organizowania inwentaryzacji składników majątkowych Federacji.

Wykształcenie i umiejętności:

 1. Wymagania konieczne:
  1) wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane kierunki: ekonomia, finanse);
  2) posiadanie kwalifikacji głównego,
  3) staż pracy co najmniej 8 letni, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym,
  4) dobra znajomość przepisów prawa z zakresie finansów, zamówień publicznych, rachunkowości oraz prawa podatkowego,
  5) znajomość pełnej księgowości,
  6) zdolności analityczne, umiejętność budżetowania wydatków,
  7) wysokie umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność,

Wymagane dokumenty:

 1. Na etapie zgłoszenia aplikacji:
  1) list motywacyjny,
  2) życiorys (CV).

Na dokumencie zgłoszenia do konkursu prosimy o umieszczeniu klauzuli ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).                                 

 1. Na etapie rozmowy kwalifikacyjnej:
  1) kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia),
  2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  3) kopie innych dokumentów, potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności przydatne na stanowisku, na które przeprowadzana jest rekrutacja.

Informacje o metodach i technikach naboru:

 1. Analiza aplikacji.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy w stopniu najwyższym spełniają wymagania zawarte w konkursie.

 

 Dokumenty należy przesyłać do dnia  20.04.2022 r. na adres mailowy FEDERACJI AKADEMII WOJSKOWYCH
z siedzibą w Gdyni ul. inż. J. Śmidowicza 69:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


z dopiskiem – „Główny Księgowy" 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 261 262 801.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV jest Federacja Akademii Wojskowych z siedzibą w Gdyni (81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69). Dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne. Podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz Pani/Pana zgoda (w zakresie ewentualnych danych dodatkowych zawartych w załączonym do formularza CV, w tym w zakresie Pani/Pana wizerunku). Podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu pracy nie jest obowiązkowe, a brak takich danych w CV nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, jeżeli dotyczą one prowadzonej rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora oraz będą przechowywane przez 12 miesięcy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Plik do pobrania:

Oferta pracy - Główny Księgowy