Wybierz swój język

FAW

Nowości pokładowe

ETAPY I ZASADY REKRUTACJI - PUNKTACJA

Rekrutacja do SD FAW odbywa się dwuetapowo:

 1. Pierwszy etap rekrutacji polega na merytorycznej ocenie złożonych przez kandydata dokumentów, które stanowią podstawę do zakwalifikowania kandydata do drugiego etapu. Pierwszy etap rekrutacji odbywa się bez udziału kandydata.
 2. Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. Do drugiego etapu rekrutacji dopuszcza się kandydatów, którzy otrzymali nie mniej niż 30 na 50 punktów możliwych do uzyskania w pierwszym etapie

Ogólne postępowania rekrutacyjnego:

 1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym to 100 punktów;
 2. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest uzyskanie liczby punktów zapewniającej miejsce na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej (4 miejsca w ramach rekrutacji regularnej w r. a. 2023/2024 dla każdej z dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie oraz pedagogika) i uzyskanie minimum 60 punktów na 100 możliwych do zdobycia.

W postępowaniu rekrutacyjnym w etapie pierwszym uwzględnia się:

1) ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie ze skalą:

 1. ocena na dyplomie zgodnym z programem szkoły doktorskiej do której aplikuje kandydat:
 • 5,0 i więcej – 10 pkt;
 • 4,5 – 8 pkt;
 • 4 – 6 pkt;
 • 3,5 – 4 pkt;
 • 3,0 – 0 pkt;
 1. ocena na dyplomie niezgodnym z programem szkoły doktorskiej do której aplikuje kandydat:
 • 5,0 i więcej - 6 pkt;
 • 4,5 – 4 pkt;
 • 4 – 2 pkt;
 • 3,5 i 3,0 – 0 pkt.
 1. w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy przyznaje się punktację zgodnie z pkt 1 lit. a, z tym że bierze się pod uwagę ocenę na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub średnią arytmetyczną ocen z pierwszych trzech lat jednolitych studiów magisterskich.

2) za dyplom ukończenia studiów zgodny z programem szkoły doktorskiej uznaje się:

 1. W przypadku nauk o bezpieczeństwie dyplom uzyskany w dziedzinie nauk społecznych.
 2. W przypadku pedagogiki dyplom uzyskany:
  • w dziedzinie nauk społecznych;
  • lub w dziedzinie innej niż nauki społeczne nadający jednocześnie kwalifikacje nauczycielskie.

3) ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie osiągnieć naukowych, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 3 lit a) Zasad postępowania rekrutacyjnego stanowiących Załącznik nr 2 do Zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej FAW na rok akademicki 2023/2024:

 1. od 0 do 5 punktów za każdą przedstawioną do oceny publikację w formie:
 • artykułu w czasopiśmie naukowym z listy ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki;
 • monografii autorskiej;
 • autorskiego rozdziału w monografii naukowej;
 • współautorskiego rozdziału w monografii naukowej;
 • redakcji monografii naukowej;
 1. od 0 do 8 punktów za każdy zgłoszony do oceny udział w projekcie badawczym w roli:
 • kierownika projektu;
 • wykonawcy w projekcie;
 1. od 0 do 3 punktów za każdy zgłoszony do oceny czynny udział w konferencji krajowej lub zagranicznej w zależności od rodzaju udziału i znaczenia konferencji.

Łącznie za lit. od a do c nie więcej niż 15 punktów.

4) W przypadku oceny przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 4) Zasad postępowania rekrutacyjnego stanowiących Załącznik nr 2 do Zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej FAW na rok akademicki 2023/2024:

 1. od 0 do 10 punktów za umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;
 2. od 0 do 5 punktów za pomysł badawczy oraz umiejętności zaproponowania sposobu jego rozwiązania;
 3. od 0 do 5 punktów za metodologię właściwą dla wskazanej dyscypliny;
 4. od 0 do 5 punktów za znajomość stanu badań wraz z podstawową bibliografią (od 5 do 15 pozycji).

Łącznie za lit. od a do d nie więcej niż 25 punktów.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym w etapie drugim uwzględnia się:

 1. w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej ocenę:

- wiedzy oraz kompetencji kandydata istotnych dla planowanych badań oraz właściwych dla wskazanej dyscypliny naukowej – w tym na podstawie przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 4 Zasad postępowania rekrutacyjnego stanowiących Załącznik nr 2 do Zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej FAW na rok akademicki 2023/2024 – od 0 do 40 pkt.,

- elementów metodologii badań właściwych dla wskazanej dyscypliny – od 0 do 10 pkt..

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego określa Załącznik nr 2 do Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych na rok akademicki 2023/2024 - Zobacz -> oraz Uchwała nr 2 KR SD FAW z dnia 24 maja 2023 r. ws. określenia szczegółowej punktacji możliwej do uzyskania przez kandydata za pierwszą i drugą część postępowania rekrutacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat zakwalifikowany do wpisu na listę doktorantów szkoły doktorskiej składa do 14 września 2023 roku w Biurze FAW oryginały dokumentów albo wykonane i poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura FAW kserokopie dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 i 5-9 Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych na rok akademicki 2023/2024, a  które załączył w IRK w postaci skanów oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 10 ust. 3 i 7 Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych na rok akademicki 2023/2024. Łącznie są to:

1) Kwestionariusz osobowy, wydrukowany z IRK i własnoręcznie podpisany;

2) Podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej ze wskazaniem preferowanego programu kształcenia i określeniem dyscypliny w jakiej będzie przygotowana rozprawa doktorska (wygenerowane z IRK);

3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (wygenerowana z IRK);

4) Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia w języku polskim lub obcym, lub dyplom równorzędny, lub, w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, dyplom ukończenia studiów I stopnia lub dokument potwierdzający, że kandydat ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich. Jeśli w momencie rejestracji w IRK kandydat nie posiadał dyplomu, wówczas załącza skan zaświadczenia wystawionego przez uczelnię wraz ze skanem oświadczenia, iż dyplom zostanie dostarczony do dnia 15 października 2023 roku.

5) Opinię dotyczącą kompetencji naukowych kandydata wystawioną przez nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego spełniającego określone w ustawie warunki do pełnienia funkcji promotora (dr hab. lub prof. dr hab.) związanego z dyscypliną naukową, w ramach której kandydat będzie się kształcił;

6) Życiorys naukowy zawierający opis aktywności naukowej i inne osiągnięcia kandydata, sporządzony według zasad określonych w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 2 do Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych na rok akademicki 2023/2024;

7) List motywacyjny i opis projektu badawczego z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3 pkt 4 załącznika nr 2 do Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych na rok akademicki 2023/2024

8) Dokument potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2, określony w załączniku nr 4 do Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych na rok akademicki 2023/2024 - Zobacz ->;

9) Oświadczenie, że:

 1. SD FAW jest jedyną szkołą doktorską, w której będzie się kształcił,
 2. posiada stopień albo nie posiada stopnia doktora, oraz że w przypadku zatajenia informacji o posiadanym stopniu doktora zobowiązuje się do zwrotu nieprawnie pobranego stypendium doktoranckiego,
 3. nie jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 209 ust. 10 zdanie drugie ustawy.

 

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

Rozmowy kwalifikacyjne w ramach drugiego etapu rekrutacji odbędą się w dniach od 8 do 10 września 2023 roku. Rozmowy planowane są w formie stacjonarnej.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

 1. wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej – w tym na podstawie przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego o którym mowa w pkt. 3 pkt 4 Zasady postępowania rekrutacyjnego stanowiących załącznik nr Załącznik nr 2 do zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej FAW na rok akademicki 2023/2024 - Zobacz ->,
 2. elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny. Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt. Maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut.

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

 1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 200 zł. Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 roku. (Nr konta zostanie podany w najbliższym czasie.)
 2. Wniosek kandydata, który nie dokonał w całości opłaty rekrutacyjnej w terminie (do 31 sierpnia 2023 rok), KR SD FAW pozostawia bez rozpatrzenia.
 3. Kandydatowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty rekrutacyjnej.

 

KOMUNIKACJA Z KANDYDATEM ORAZ WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego, w tym o zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji, jak również o miejscu i terminie drugiego etapu rekrutacji oraz zakwalifikowaniu do wpisu na listę doktorantów są przekazywane kandydatom za pośrednictwem IRK. Kandydaci zobowiązani są do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośrednictwem IRK i stron internetowych szkoły doktorskiej oraz ponoszą skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

1) Od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 roku (do godz. 24.00) - rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (IRK) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej;

2) Od 4 do 5 września 2023 roku - pierwszy etap rekrutacji – merytoryczna ocena złożonych przez kandydatów dokumentów;

3) W dniu 6 września 2023 roku - przekazanie kandydatom wyników po pierwszym etapie rekrutacji oraz wskazanie terminów oraz godzin rozmów z kandydatami w ramach etapu drugiego;

4) Od 8 do 10 września 2023 roku - drugi etap rekrutacji – rozmowy z kandydatami;

5) W dniu 11 września 2023 roku - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na listę doktorantów do Szkoły Doktorskiej;

6) Od 12 do 14 września 2023 roku – złożenie w Biurze FAW:

 1. oryginałów dokumentów albo wykonanych i poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura FAW kserokopii dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 i 5-9 Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych na rok akademicki 2023/2024,
 2. dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 3 Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych na rok akademicki 2023/2024,
 3. oświadczeń na piśmie, o których mowa w § 10 ust. 7 Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych na rok akademicki 2023/2024;

7) W dniu 15 września 2023 roku – publikacja listy rankingowej osób wpisanych na listę osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej (ogłoszenie wyników rekrutacji).

 

DOKUMENTY

1) Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych na rok akademicki 2023/2024,

2) Uchwała nr 1/2023 KR SD FAW z dnia 24 maja 2023 roku ws. określenia terminów rekrutacji regularnej, terminów rejestracji kandydatów na poszczególne dyscypliny naukowe, w których prowadzone jest kształcenie oraz szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym terminów składania dokumentów oraz terminów rozmów kwalifikacyjnych,

Oraz Uchwała nr 3/2023 KR SD FAW z dnia 31 maja 2023 roku ws. zmiany Uchwały nr 1/2023 KR SD FAW z dnia 24 maja 2023 roku.

3) Uchwała nr 2/2023 KR SD FAW z dnia 24 maja 2023 roku ws. określenia szczegółowej punktacji możliwej do uzyskania przez kandydata za pierwszą i drugą część postępowania rekrutacyjnego,

4) Wzór Oświadczeń o których mowa w §10 ust. 7 Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych na rok akademicki 2023/2024.

 

KONTAKT

Ws. pytań dotyczących oferty kształcenia w szkole doktorskiej oraz procesu rekrutacji prosimy o kontakt:

 • dla nauk o bezpieczeństwie: rekrutacja.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dla pedagogiki: rekrutacja.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Po więcej informacji zapraszamy do działu Szkoła Doktorska - zobacz!